Quant a

CAT// Després de vint-i-cinc anys treballant en l’àmbit de l’art d’acció (des de 1989), em trobe amb un munt de faena feta, de textos de recerca inèdits (incloent una Tesi doctoral de 2004 i un Treball final de màster de 2014, tots dos accessible ací), compartits per no més d’una desena d’artistes còmplices o bé publicats de forma dispersa en revistes, llibres o catàlegs poc o gens distribuïts o sense cap repercussió real –i, en qualsevol cas, esgotats o desapareguts.

Al silenci indesitjat contribueix la dificultat per a publicar (i distribuir) treballs de recerca, perquè no són “comercials” o perquè l’autor no és bastant conegut. A més a més cal denunciar el paper absurd de la Universitat, que no sap què està passant més enllà dels seus murs i on la investigació no s’ocupa del coneixement que realment s’està produint; per no parlar de la manca de publicacions veritablement especialitzades, dedicades a sectors i a professionals específics… Tot condueix a la precarietat del pensament crític, a la manca de debat…

Ara Internet permet l’accés a tot aquell material inèdit o perdut, de manera que s’ha convertit en una eina fonamental per a la visibilitat i la democratització del coneixement. Això és el que es trobarà en aquest siti: una recopilació en què posar una miqueta d’ordre, per si alguna línia poguera servir-li a algú, o poguera servir per alguna cosa en algun moment. Tanmateix, la manca de publicacions en paper, de projectes editorials col·lectius, capaços de centrar els debats, ens condemnen a una existència atomitzada, a que siga l’atzar de la troballa o el desig arbitrari qui es faça càrrec dels debats públics. De qualsevol manera, amb projecte editorial o sense ell, els textos de l’autor d’aquest espai i altres textos inèdits seleccionats estaran accessibles per a tot aquell a qui interesse l’art d’acció com una aventura crítica i transformadora.

El títol d’aquest siti, Arrt d’accció, va ser el d’un cicle de performance que vaig contribuir a dissenyar i en què vaig treballar durant dos anys (2007-2009). Les diferències en el projecte em van aconsellar “pegar a fugir”. Per fi, els hereus no han cregut digne ni salvar el nom del projecte o deixar un poquet d’informació en la Web per a la memòria, així que reprenc aquell nom, suggerit per mi, per replegar aquell primer esperit i apel·lar a aquella activitat que es volia de recerca.

He d’agrair l’assistència a la Web de la dissenyadora Eva Pérez, responsable també de la imatge de portada.

 

ESP//

Tras veinticinco años trabajando en el ámbito del arte de acción (desde 1989), me encuentro con un montón de trabajo realizado, de textos de investigación inéditos (incluyendo una Tesis doctoral de 2004 y un Trabajo final de máster de 2014, ambos accesible aquí), compartidos por no más de una decena de artistas cómplices o bien publicados de forma dispersa en revistas, libros o catálogos poco o nada distribuidos o sin repercusión real -y, en cualquier caso, agotados o desaparecidos.

Al silencio indeseado contribuye la dificultad para publicar (y distribuir) trabajos de investigación, bien porque no son “comerciales” o bien porque el autor no es bastante conocido. Además hay que denunciar el papel absurdo de la Universidad, que no sabe qué está pasando más allá de sus muros y donde la investigación no se ocupa del conocimiento que realmente se está produciendo; por no hablar de la falta de publicaciones verdaderamente especializadas, dedicadas a sectores y a profesionales específicos… Todo ello conduce a la precariedad del pensamiento crítico, a la falta de debate…

En la actualidad, Internet permite el acceso a todo aquel material inédito o perdido, por lo que se ha convertido en una herramienta fundamental para la visibilidad y la democratización del conocimiento. Esto es lo que se encontrará en este sitio: una recopilación en la que poner un poco de orden, por si alguna línea pudiera servirle a alguien o pudiera servir para algo en algún momento. Sin embargo, la falta de publicaciones en papel, de proyectos editoriales colectivos, capaces de centrar los debates, nos condenan a una existencia atomizada, que sea al azar del hallazgo o el deseo arbitrario que se haga cargo de los debates públicos. De cualquier manera, con proyecto editorial o sin él, los textos del autor de este espacio y otros textos inéditos seleccionados estarán accesibles para todo aquel a quien interese el arte de acción como una aventura crítica y transformadora.

El título de este sito, Arrt d’accció, fue el de un ciclo de performance que contribuí a diseñar y en la que trabajé durante dos años (2007-2009). Las diferencias en el proyecto me aconsejaron “escapar”. Por fin, los herederos no han creído digno ni salvar el nombre del proyecto o dejar un poco de información en la Web para la memoria, así que retomo aquel nombre, sugerido por mí, para recoger aquel primer espíritu y apelar a aquella actividad que se quería de investigación.

Tengo que agradecer la asistencia a la Web de la diseñadora Eva Pérez, responsable también de la imagen de portada.